مارس 15, 2016

ساختار مو

ساختار مو داشتن مو از ویژگی‌های پستان‌داران است . هرچند برخی گونه‌ها در دوره‌هایی از زندگی‌شان بی‌مو هستند و برخی از همان بدو تولد دارای مو هستند. کارکردها مو چند کارکرد دارد. عایق‌بندی گرمایی در برابر سرما و در برخی گونه‌ها در برابر گرما از کارکردهای آن است. در انسان به‌خاطر روند تکامل، موی بدن کم‌پُشت شده و کارکرد عایق‌بندی خود را از دست داده. موی سر هنوز این کارکرد را به همراه کارکرد زیباشناختی خود دارد. سیخ شدن موهای بدن بازمانده‌ای است از دورانی که انسان پُرمو برای افزایش عایق‌بندی موها را به سوی هم می‌کشید.